Vraag & antwoord

Wat is de rol van de medezeggenschapsraad op basisschool de Ganzerik?

De wettelijke regels voor medezeggenschap zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Uitgangspunt van de WMS is dat er op elke school een medezeggenschapsraad (MR) is. Medezeggenschap kan worden vertaald worden in meedenken en meebeslissen over zaken die voor de school van belang zijn. Het schoolbestuur en de directie zijn verantwoordelijk voor de te nemen beleidsbeslissingen. Zij handelen echter niet alleen, maar doen dit in overleg met onder andere de MR. De medezeggenschapsraad heeft informatie-, instemmings-, advies- en initiatiefrecht en mag meebeslissen over beleidszaken zoals schoolgids, jaarplan, zorgplan en financieel beleid. De MR bemoeit zich niet met de inhoud van het werk op school. Zij kiest bijvoorbeeld geen rekenmethode, bemoeit zich niet met de overgang van een leerling naar de volgende klas. Daarnaast is de MR niet bevoegd om een individuele klacht in behandeling te nemen.
 
Kijk hier voor meer informatie over de medezeggenschapsraad op onze school.

Wat doen jullie met het geld van de ouderbijdragen?

Het geld van de ouderbijdrage wordt gebruikt voor het organiseren van (feestelijke) activiteiten op school. Deze worden georganiseerd door de oudervereniging.
 
U leest hier meer informatie over de ouderbijdrage.

Wat zijn de schooltijden?

Maandag                     8.30-12.00 uur             13.00-15.00 uur
Dinsdag                        8.30-12.00 uur             13.00-15.00 uur
Woensdag                   8.30-12.30 uur
Donderdag                   8.30-12.00 uur             13.00-15.00 uur
Vrijdag*                       8.30-12.00 uur             13.00-15.00 uur
 
*Op vrijdag hebben de leerlingen van groep 1 vrij en de leerlingen van groep 2 school tot 12.00 uur.

Wat verwacht de school van de ouders?

Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden. Voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.
 
Bij de start van elk schooljaar vinden er startgesprekken plaats. Bij dit gesprek zijn de ouders, leerkracht (en vanaf groep 3 ook het kind) aanwezig. Tijdens de startgesprekken stellen de leerkracht en de ouders samen een communicatieplan op.

Hoe is het overblijven geregeld?

Het overblijven vindt plaats tussen 12.00u en 13.00u op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De ouders melden hun kinderen aan via ISY.
 
Het toezicht bij het overblijven wordt verzorgd door de overblijfouders.  Zij zorgen ervoor dat alles in goede banen verloopt. Denk hierbij aan het klaarzetten van de materialen, de controle of alle aangemelde kinderen aanwezig zijn en het toezicht tijdens het overblijven.
 
Kijk hier voor meer informatie over het overblijven.

Waar kunnen jullie ondersteuning in bieden?

Wij zijn een moderne klassikale school. De school biedt de kinderen een gestructureerde omgeving. Deze structuur is ook terug te vinden in het lesgeven. Kinderen die structuur behoevend zijn, zijn bij ons op hun plek. Kinderen met lees- en rekenproblemen krijgen bij ons ondersteuning in groep en daar waar mogelijk buiten de groep.

Wat doen jullie aan pestgedrag?

Bij ons op school is een duidelijke aanpak voor pestgedrag. Wij willen pestgedrag voorkomen. Hiervoor maken we gebruik van PBS en de effectieve conflicthantering van GDO. We zijn van mening dat de kracht zit in een goede samenwerking tussen school, ouders en kind. Op de website staat het pestprotocol van onze school. In dit protocol staat beschreven hoe wij op school omgaan met pestgedrag.

Gaan jullie op schoolreisje?

Ja, wij gaan op schoolreisje. De groepen 1 en 2 gaan naar een speeltuin in de buurt. De groepen 3 en 4 gaan naar een attractiepark, die gericht is op de doelgroep, bijvoorbeeld Peewee. De groepen 5 t/m 7 bezoeken een groter attractiepark, bijvoorbeeld Bobbejaanland, Phantasialand of Toverland.
 
In groep 8 gaan de kinderen op kamp in Wijlre.
 
Bij alle uitstapjes zorgen we voor voldoende begeleiding.

Hoe is de zorg op jullie school geregeld?

In de klas wordt lesgegeven op drie niveaus van zorg. We gaan uit van een klassikale instructie en zorgen in de lessen voor uitdaging en voor verlengde instructies. Kinderen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften krijgen de zorg die zo nodig hebben. Wij streven ernaar deze kinderen zoveel mogelijk in hun groep te houden en daar de nodige aanpassingen te maken.
 
De school schakelt bij bepaalde hulpvragen externe partners in (Schoolmaatschappelijk werk, logopedie, ergotherapeuten, jeugdarts etc.). Ouders zijn altijd betrokken.

Welke specialisten hebben jullie?

Onze school heeft twee leesspecialisten, twee gedragsspecialisten en een rekenspecialist.

Wie is het aanspreekpunt?

Op onze school is iedereen een aanspreekpunt. De groepsleerkrachten zijn het aanspreekpunt als het zaken over de groep of het kind. De IB-er is betrokken bij de zorg rondom de kinderen. De directeur is voor en na schooltijd vrijwel altijd te spreken. Bij de conciërge kunt u uw kind ziekmelden. Ook met praktische vragen kunt u bij hem terecht.

Wat doet een IB-er?

Juffrouw Monique is onze intern begeleider (IB’er) en maakt deel uit van het managementteam van de school. Zij heeft regelmatig gesprekken over de schoolontwikkeling, kwaliteitszorg en leerlingenzorg met de directeur.Zij is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Daarnaast voert zij gesprekken met ouders en leerkrachten over het kind. Vaak is het zo dat als de leerkracht een hulpvraag heeft, de IB’er dit onderzoekt en kijkt wat een passende oplossing is.
 
De IB’er houdt zich ook bezig met (handelings)plannen van aanpak en het leerlingvolgsysteem. Soms is de IB’er ook een coach. Dan helpt zij leerkrachten met beter klassenmanagement en didactisch en pedagogisch handelen. In dat geval legt de IB’er klassenbezoeken af, filmt zij in de klas en voert daar gesprekken over.

Welke rol heeft de leerlingenraad?

Vanuit de groepen 5 t/m 8 nemen twee leerlingen van de groep plaats in de leerlingenraad. De leerlingenraad wordt betrokken bij de ontwikkelpunten van school.
 
Kijk hier voor meer informatie over de leerlingenraad.

Alle informatie over de school?

In de schoolgids van de Ganzerik vindt
u alles wat u wilt weten.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details