top of page

Vraag en Antwoord

Wat is de rol van de medezeggenschapsraad (MR) op bs. De Ganzerik?

De wettelijke regels voor medezeggenschap zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Uitgangspunt van de WMS is dat er op elke school een medezeggenschapsraad (MR) is. Medezeggenschap kan worden vertaald worden in mee denken en mee beslissen over zaken die voor de school van belang zijn. Het schoolbestuur (MOVARE) en de directie zijn verantwoordelijk voor de te nemen beleidsbeslissingen. Zij handelen echter niet alleen, maar doen dit in overleg met onder andere de MR. De medezeggenschapsraad heeft informatie-, instemmings-, advies- en initiatiefrecht en mag meebeslissen over beleidszaken zoals schoolgids, jaarplan, zorgplan en financieel beleid. De MR bemoeit zich niet met de inhoud van het werk op school; zij kiest bijvoorbeeld geen rekenmethode, bemoeit zich niet met de overgang van een leerling naar de volgende klas. Daarnaast is de MR niet bevoegd om een individuele klacht in behandeling te nemen

 

Wat doen jullie met het geld van de ouderbijdragen?

Wij vinden dat naast veel leren, het ook belangrijk is dat de kinderen een leuke en gezellige tijd op school hebben. De oudervereniging doet haar best om de schooltijd voor uw kind(eren) zo leuk mogelijk te maken. In overleg met het lerarenteam organiseert de oudervereniging allerlei leuke activiteiten, maar bespreekt ook problemen indien die zich voordoen. Op de website van BS de Ganzerik kunt u in het jaarverslag van de

oudervereniging lezen welke activiteiten de oudervereniging vorig schooljaar georganiseerd dan wel ondersteund heeft. We werken nauw samen met de leerkrachten om Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, het schoolreisje, de sponsorloop, de sportdag enz. nog wat feestelijker te maken.

 

Wat zijn de schooltijden?

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de schooltijden van 8.30u-12.00u en van 13.00u-15.00u. Op woensdag hebben de kinderen van 8.30u tot 12.30u school. Alle kinderen van groep 1 hebben op vrijdag vrij. De kinderen van groep 2 hebben de vrijdagmiddag vrij. Er zijn nog enkele vrije vrijdagen voor groep 2. Deze staan gepland op het jaaroverzicht.

 

Wat verwacht de school van de ouders?

Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden. Voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.

Wij streven naar educatief partnerschap. Bij de start van elk schooljaar vinden er startgesprekken plaats. Bij dit gesprek zijn de ouders, 

leerkracht en vanaf groep 3 het kind aanwezig. Tijdens de startgesprekken stellen de leerkracht en de ouders samen een communicatieplan op.

 

Hoe is het overblijven geregeld?

Het overblijven vindt plaats tussen 12.00u en 13.00u op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De ouders melden hun kinderen aan via isy.

Het toezicht bij het overblijven wordt verzorgd door ouders. De overblijfkrachten zetten vanaf 11.50u alle materialen klaar en zorgen dat om 13.00u weer alles netjes opgeruimd is. Bij aanvang van het overblijven controleren ze of alle aangemelde leerlingen aanwezig zijn. Tevens zorgen ze voor begeleiding en verzorging. Ze helpen de jongste leerlingen met eten, zien toe op een correcte manier van tafelen en letten op een goede hygiëne. De overblijfkrachten letten op een prettige speelsituatie. Indien een situatie het vereist, worden zij hierin bijgestaan door een groepsleerkracht. Indien een vermelde leerling niet aanwezig blijkt, wordt de coördinator gewaarschuwd en door zij neemt contact op met de ouders. Op school zijn duidelijke overblijfregels. Deze hangen in iedere klas op.

 

Waar kunnen jullie ondersteuning in bieden?

Wij zijn een moderne klassikale school. De school biedt de kinderen een gestructureerde omgeving. Deze structuur is ook terug te vinden in het lesgeven. Kinderen die structuur behoevend zijn, zijn bij ons op hun plek. Kinderen met lees- en rekenproblemen krijgen bij ons ondersteuning in groep en daar waar mogelijk buiten de groep.

 

Wat doen jullie aan pestgedrag?

Bij ons op school is een duidelijke aanpak voor pestgedrag. Wij willen pestgedrag voorkomen. Hiervoor maken we gebruik van PBS en de effectieve conflicthantering van GDO. We zijn van mening dat de kracht zit in een goede samenwerking tussen school, ouders en kind. Op de website staat het pestprotocol van onze school. In dit protocol staat beschreven hoe wij op school omgaan met pestgedrag.

 

Gaan jullie op schoolreisje?

Ja, wij gaan op schoolreisje. De groepen 1 en 2 gaan naar een speeltuin in de buurt. De groepen 3 en 4 gaan naar een attractiepark, die gericht is op de doelgroep bijv. Peewee. De groepen 5 t/m 7 bezoeken een groter attractiepark (bijv. Bobbejaanland, Phantasialand

of Toverland). In groep 8 gaan de kinderen op kamp in Wijlre. Bij alle uitstapjes zorgen we voor voldoende begeleiding.

 

Hoe is de zorg op jullie school geregeld?

In de klas wordt lesgegeven op drie niveaus van zorg. We gaan uit van een klassikale instructie en zorgen in de lessen voor uitdaging en voor verlengde instructies. Kinderen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften krijgen de zorg die zo nodig hebben. Wij streven ernaar deze kinderen zoveel mogelijk in hun groep te houden en daar de nodige aanpassingen te maken. De school schakelt bij bepaalde hulpvragen externe partners in (Schoolmaatschappelijk werk, logopedie, ergotherapeuten, jeugdarts etc.). Ouders zijn altijd

betrokken.

 

Welke specialisten hebben jullie?

Op onze school hebben we twee leesspecialisten, twee gedragsspecialisten en een rekenspecialist.

 

Wie is het aanspreekpunt?

Op onze school is iedereen een aanspreekpunt. De groepsleerkrachten zijn het aanspreekpunt, als het zaken omtrent de groep of het kind betreft. De IB-er is betrokken bij de zorg rondom de kinderen. De directeur is voor en na schooltijd vrijwel altijd te spreken. Bij de conciërge kunt u uw kind ziekmelden. Ook met praktische vragen kunt u bij hem terecht.

 

Wat doet een IB-er?

Juffrouw Monique is onze interne begeleider (IB’er). Zij is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Daarnaast voert zij ook gesprekken met ouders en leerkracht over het kind. Vaak is het zo dat als de leerkracht een hulpvraag heeft, de IB’er dit gaat onderzoeken en kijkt wat een passende oplossing is.

De IB’er houdt zich ook bezig met handelingsplannen/plannen van aanpak en het leerlingvolgsysteem. Soms is de IB’er tegelijk coach, dan helpt zij leerkrachten met beter klassenmanagement en didactisch en pedagogisch handelen. In dat geval legt de IB’er klassenbezoeken af, filmt zij in de klas en voert daar gesprekken over. Juffrouw Monique maakt deel uit van het managementteam van de school. Zij heeft regelmatig gesprekken overde schoolontwikkeling, kwaliteitszorg en leerlingenzorg met de directeur.

 

Welke rol heeft de leerlingenraad?

Vanuit de groepen 5 t/m 8 nemen twee leerlingen van de groep plaats in de leerlingenraad. De leerlingenraad wordt betrokken bij de ontwikkelpunten van school. Zo hebben zij de afgelopen jaren hun inbreng geleverd bij de thema’s ouderbetrokkenheid, schoolplein 14, JOGG, snoepbeleid op school, begrijpend lezen en luisteren etc. Tevens brengen de kinderen zelf onderwerpen in.

bottom of page