top of page

Overblijven

Het overblijven

In de wet op het primair onderwijs staat onder Artikel 45 Overblijfmogelijkheid: “Het bevoegd gezag stelt leerlingen in de gelegenheid

onder toezicht de middagpauze in het schoolgebouw en op het terrein van de school door te brengen. De kosten, die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de ouders. Het bevoegd gezag kan de overblijfmogelijkheid zelf organiseren. ….” 

 

In de wet worden verder geregeld: de verantwoordelijkheid, toezicht, kosten, ruimte en aansprakelijkheid.

 

De organisatie

Vanaf 1 augustus 2006 valt de tussenschoolse opvang formeel onder de verantwoordelijkheid van de onderwijsstichting Movare. Feitelijk komt het overblijven aan basisschool de Ganzerik onder de verantwoordelijkheid van de directeur, mevr. C.Pastoor.

 

De opvang wordt gerealiseerd door een werkgroep overblijven bestaande uit de directeur en de coördinator van de overblijfgroep.

De werkgroep wordt geleid door een coördinator. Zij ziet toe op een werkrooster van de overblijfouders, brengt het geld van overblijven bij elkaar en zorgt voor de noodzakelijke aankopen. Op school beschikken voldoende leerkrachten over een geldig certificaat BHV. Een leerkracht heeft een geldige EHBO kwalificatie nl. dhr. J. Colen. Dhr. J. Colen is als zodanig en indien noodzakelijk aanspreekpunt bij het overblijven.

 

De bijdrage

Vanaf 1 september 2018 is de bijdrage vastgesteld op 1,20 euro per keer. Het geld wordt gebruikt om de overblijfkrachten te betalen, speelmaterialen aan te schaffen en te voorzien in algemene onderhoudskosten. Ieder schooljaar opnieuw wordt bezien of het bedrag moet worden aangepast. De betalingen lopen via ISY.

 

De dagelijkse gang van zaken

De tussenschoolse opvang vindt plaats tussen 12.00u en 13.00u op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De leerkrachten vullen aan het begin van de ochtend een lijst en kaart in, waarop ze vermelden, welke leerlingen overblijven.

 

Het toezicht bij het overblijven wordt verzorgd door ouders. De overblijfkrachten zetten vanaf 11.50u alle materialen klaar en zorgen dat om 13.00u weer alles netjes opgeruimd is. Bij aanvang van het overblijven controleren ze of alle aangemelde leerlingen aanwezig zijn. Tevens zorgen ze voor begeleiding en verzorging. Ze helpen de jongste leerlingen met eten, zien toe op een correcte manier van tafelen en letten op een goede hygiëne. De overblijfkrachten letten op een prettige speelsituatie. Indien een situatie het vereist, worden zij hierin bijgestaan door een groepsleerkracht.

 

Indien een vermelde leerling niet aanwezig blijkt, wordt de coördinator gewaarschuwd en door haar contact opgenomen met de ouders.

 

Aansprakelijkheid

Leerlingen, die overblijven, vallen onder de verzekering van wettelijke aansprakelijkheid, die de stichting Movare collectief heeft afgesloten. De toezichthoudende ouders vallen met hun werkzaamheden ook onder deze regeling. Maar, let wel: ouders blijven persoonlijk aansprakelijk voor de consequenties van baldadig, gewelddadig of vernielzuchtig handelen van hun kinderen.

 

Huisregels

Het overblijven in school met velen kan niet vergeleken worden met de opvang thuis. Daarom is een duidelijke structuur noodzakelijk. De regels, die in acht genomen dienen te worden, hebben als doel aan alle betrokkenen duidelijk te maken, rekening te houden met elkaars wensen.

 

Hieronder staan enkele zaken op een rijtje:

 • Van leerlingen wordt verwacht, dat ze tafelmanieren in acht nemen. Ze rennen niet door de ruimte en er wordt niet geschreeuwd.

 • De leerlingen gaan in principe samen aan tafel en samen van tafel. Echte langzame eters kunnen op de speelplaats hun boterham opeten.

 • De overblijfouders zien toe op het daadwerkelijk eten van het lunchpakket maar zijn daarin niet dwingend. Een restant lunchpakket gaat steeds mee naar huis.

 • Leerlingen mogen tijdens het overblijven het schoolterrein niet verlaten.

 • Bij goed weer spelen de leerlingen zoveel mogelijk buiten. De overblijfkrachten houden er het toezicht bij en stimuleren de sportieve onderlinge omgang.

 • Bij slecht weer blijven de leerlingen binnen in de gemeenschapsruimte of in de klas.

 • Indien leerlingen zich regelmatig niet aan afspraken houden of de aanwijzingen van de overblijfkrachten niet volgen, worden de ouders door de directeur op de hoogte gesteld en ontvangt de leerling “een waarschuwing”. Bij voortdurend onacceptabel gedrag kan de leerling door de directeur tijdelijk van het overblijven worden uitgesloten.

 • De in school geldende gedragsregels zijn ook tijdens het overblijven van toepassing.

De overblijfouders

 

De feitelijke uitvoering van het overblijven wordt verricht door vrijwilligers. Zij ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Van de overblijfouders verwachten we:

 • Controle op de aanwezigheid van de aangemelde leerlingen

 • Zorg voor een goede sfeer, hygiëne, begeleiding en een verzorgde omgeving na afloop

 • Rustig maar consequent en kordaat optreden

 • Stiptheid in afspraken en vertrouwelijkheid bij gevoelige informatie

 

Het wettelijk kader

Op iedere school moet een duidelijk plan van tussenschools overblijven aanwezig zijn. Dit beleidsplan geldt als zodanig. Het overblijfplan moet de instemming hebben van het ouderdeel van de medezeggenschapsraad. Dit plan is als zodanig aangeboden en geaccordeerd. Jaarlijks moet het overblijfplan in de medezeggenschapsraad worden geëvalueerd. Dit zal steeds gebeuren in de juni vergadering van de MR.

Buitenschoolse opvang

BSO.png
bottom of page