Medezeggenschapsraad

Wat doet de Medezeggenschapsraad?

De wettelijke regels voor medezeggenschap zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Uitgangspunt van de WMS is dat er op elke school een medezeggenschapsraad (MR) is. Medezeggenschap kan worden vertaald worden in mee denken en mee beslissen over zaken die voor de school van belang zijn.

Het schoolbestuur (MOVARE) en de directie zijn verantwoordelijk voor de te nemen beleidsbeslissingen. Zij handelen echter niet alleen, maar doen dit in overleg met onder andere de MR. De medezeggenschapsraad heeft informatie-, instemmings-, advies- en initiatiefrecht en mag meebeslissen over beleidszaken zoals schoolgids, jaarplan, zorgplan en financieel beleid.

De MR bemoeit zich niet met de inhoud van het werk op school; zij kiest bijvoorbeeld geen rekenmethode, bemoeit zich niet met de overgang van een leerling naar de volgende klas. Daarnaast is de MR niet bevoegd om een individuele klacht in behandeling te nemen. Het MR-Reglement kunt u hier inzien.

Onze onderwijsstichting, MOVARE, heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze geeft instemming of advies over schooloverstijgende zaken. Dit zijn aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen, met als doel de beleidsontwikkeling mede vorm te geven. Voor de actuele samenstelling van de GMR en het GMR-Reglement .

 

Samenstelling van de MR

De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van de ouders (oudergeleding) en een vertegenwoordiging van de leerkrachten (personeelsgeleding.

Oudergeleding

• Brian  Donahue (voorzitter)

• Nicole Fuyt-Soentjens (penningmeester)

• Melanie Scheuller (lid)


Personeelsgeleding

• Nadja Bruls-Keulers (secretaris)

• Marjos Daniels (lid)

• Monique Michiels (lid)

 

Vergaderdata schooljaar 2018/2019

De MR komt gemiddeld eens per 6 weken bij elkaar, op dinsdag van 19.00-21.00.

Vergaderdata: 18-09 /30-10 /11-12 /19-02 /09-04 /28-05 /18-06

 

Contact met de MR

Heeft u een vraag of een suggestie voor de MR, dan kunt u deze richten aan de MR-leden persoonlijk of via onderstaand emailadres:
mr.rkbsdeganzerik@movare.nl

© 2019 by Marco Media Heerlen