top of page

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad:

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan op school, welke bestaat uit zowel ouders als personeelsleden. De MR praat met het schoolbestuur mee over beleidszaken, zoals onder meer de begroting van de school. Het schoolbestuur is verplicht om bepaalde documenten ter inzage aan de MR aan te reiken. In veel gevallen moet de MR dan ook hun instemming dan wel goedkeuring geven over de inhoud. In andere gevallen vervult de MR een adviesrol.

 

Instemmingsrecht:

De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Dat betekent dat deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor fuseren met een andere school, bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten helpen.

 

Adviesrecht:

De MR heeft het recht om onder meer het bestuur te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school.

 

MR basisschool de Ganzerik:

De huidige samenstelling van de MR op basisschool de Ganzerik is als volgt.

 

Oudergeleding:

Kevin Veeneman                             (voorzitter)

Nicole Fuyt-Soentjens                  (penningmeester)

Melanie Scheuller                          (lid)

 

Personeelsgeleding:

Nadja Keulers                                  (Secretaris)

Monique Michiels                           (lid)

Marjos Daniels-Brewers               (lid)

 

Vergaderfrequentie en bereikbaarheid:

De MR vergadert ongeveer 7 keer per schooljaar en bespreekt tijdens deze sessies alle lopende en verwachte onderwerpen.

Indien er onderwerpen zijn die u als ouder wil aanreiken ter beoordeling, dan kunt u dit doen door een van de MR leden aan te spreken op het schoolplein, of een email te sturen naar:

mr.rkbsdeganzerik@movare.nl

bottom of page